โรงงานผลิตซอสซีอิ้วโชชิ
HOME > สถานที่ > โรงงานผลิตซอสซีอิ้วโชชิ
  • โรงงานยามาวะ โชยุ
  • โรงงานฮิเกตะ โชยุ
  • โรงงานยามาวะ โชยุ

    เขตทางเข้าของโรงงาน ยามาวะ โชยุ

  • โรงงานฮิเกตะ โชยุ

    หน้าทางเข้าของโรงงาน ฮิเกตะ โชยุ

โรงงานผลิตซอสซีอิ้วโชชิ

เมืองโจชิ

วัฒนธรรมการปรุงอาหารของ
เอโดะ ในการผลิตซอสซีอิ้วของ
โชชิเริ่มจากผู้ผลิตเหล้าสาเกจาก
จังหวัดเซทสุในปี พ.ศ. 2159
และยังคงมีอยู่จนถึงทุกวันนี้

มรดกทางวัฒนธรรม

Japan Heritage

URL
Web Site
ที่จอดรถ
ไม่ได้

BACK TOP