โชชิ ไทยร์โยบูชิ
HOME > สถานที่ > โชชิ ไทยร์โยบูชิ
  • บทเพลงของไทยร์โยบูชิที่ตั้งอยู่ในบ้านพักของโชชิ
  • การแสดงดนตรีของสมาคมรักษา เครื่องดนตรี
  • บทเพลงของไทยร์โยบูชิที่ตั้งอยู่ในบ้านพักของโชชิ

    ไทยร์โยบูชิ

  • การแสดงดนตรีของสมาคมรักษา เครื่องดนตรี

    การแสดงดนตรีของกลุ่มศิลปิน

โชชิ ไทยร์โยบูชิ

เมืองโจชิ

นี่เป็นประเพณีที่เริ่มขึ้นเมื่อชาว
ประมงแต่งเพลงเพื่อแสดงความ
ขอบคุณจากนั้นนำไปเสนอที่
ศาลเจ้าคาวากุจิ-จินจะ ซึ่งเป็น
เทพเจ้าที่คุ้มครองเรือประมง

มรดกทางวัฒนธรรม

Japan Heritage

Tel
0479-24-8739
mail
bnka@city.choshi.lg.jp

BACK TOP