รถไฟฟ้าโชชิ สถานีโทกาวะ
HOME > สถานที่ > รถไฟฟ้าโชชิ สถานีโทกาวะ
  • ภายนอก

รถไฟฟ้าโชชิ สถานีโทกาวะ

เมืองโจชิ

ป้ายสุดท้ายของรถไฟฟ้าโชชิ
(โชชิ ถึง โทกาวะ)

การขนส่งสาธารณะ

ที่อยู่
เมืองโชชิ 2-10636 Tokawamachi
URL
Web Site
Tel
0479-22-0364
แนะนำ
สถานีโทกาวะถูกสร้างขึ้นเมื่อ
ปี พ.ศ. 2470 และรถไฟฟ้าโชชิ
เริ่มให้บริการครั้งแรก ยังคง
รักษาบรรยากาศเก่าๆไว้ได้
อย่างดี

BACK TOP