โกโบริยะ
HOME > สถานที่ > โกโบริยะ
  • โกโบริยะ
  • โกโบริยะ

โกโบริยะ

เมืองคาโทริ

ร้านโกโบริยะ สร้างขึ้นเมื่อปี
พ.ศ. 2325 ตัวอาคารยังคงรักษารูป
แบบสมัยไมยจิได้เป็นอย่างดี
ยอมรับให้เป็นสมบัติของจังหวัด

สถาปัตยกรรม

ที่อยู่
เมืองกาโตริ 505 Sawarai
URL
Web Site

BACK TOP