เขตรักษาตัวเมืองกาโตริ แห่งเมืองซาวาระ
HOME > สถานที่ > เขตรักษาตัวเมืองกาโตริ แห่งเมืองซาวาระ
  • ของอาคารดั้งเดิม: โอโนกาวะ
  • ของอาคารดั้งเดิม: โอโนกาวะ

เขตรักษาตัวเมืองกาโตริ แห่งเมืองซาวาระ

เมืองคาโทริ

เมืองซาวาระตั้งอยู่บนฝั่งของ
แม่น้ำโทเนกาวะ เป็นเมืองที่
เจริญรุ่งเรืองเป็นศูนย์กลาง
การคมนาคมทางเรือไปยังเอโดะ
อาคารเก่าแก่ที่เรียงรายอยู่ตาม
ถนนในย่านซาวาระสร้างภูมิทัศน์
ทางประวัติศาสตร์อันมีค่ายิ่งและ
ยังเป็นเขตรักษาตัวเมืองสำหรับ
กลุ่มอาคารดั้งเดิมแห่งชาติ
อีกด้วย

ภูมิทัศน์ของเมือง

Japan Heritage

ที่อยู่
เมืองกาโตริ Sawarai
URL
Web Site
Tel
0478-50-1214
mail
toshi2@city.katori.lg.jp
ที่จอดรถ
ที่จอดรถด้านหลังของ
พิพิธภัณฑ์อิโนะ ทาดาทากะ
รถ 70 คัน
ราคา 500 เยน

BACK TOP