สุสานของฮ็อตตะ มาซาโตชิ, มาซาโยชิและมาซาโตโมะ
HOME > สถานที่ > สุสานของฮ็อตตะ มาซาโตชิ, มาซาโยชิและมาซาโตโมะ

สุสานของฮ็อตตะ มาซาโตชิ, มาซาโยชิและมาซาโตโมะ

เมืองซากุระ

สุสานแห่งนี้เป็นสุสานฝั้งศพของ
ฮ็อตตะ มาซาโตชิ มาซาโยชิ
และมาซาโตโมะ อยู่ที่วัดจินได-จิ
วัดประจำตระกูลฮ็อตตะ ที่เคย
เป็นเจ้านายในอาณาจักรซากูระ

มรดกทางวัฒนธรรม

Japan Heritage

ที่อยู่
เมืองซากุระ 78 Shinmachi

BACK TOP