เทศกาลนาริตะ จิออน
HOME > สถานที่ > เทศกาลนาริตะ จิออน

เทศกาลนาริตะ จิออน

เมืองนาริตะ

นี่เป็นเทศกาลของเมืองแห่งวัด
ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่สมัยเอโดะ เป็น
งานเทศกาลที่ไม่เห็นดดยทั่วไป
ของประเทศญี่ปุ่นเป็นการรวม
ทั้งเทศกาลดนตรีเอโดะและ
เทศกาลดนตรีซาวาระไว้ด้วยกัน
ขบวนแห่แบบเอโดะทั้งสิบขบวน
และขบวนรถที่ลากไปพร้อมๆกัน

เทศกาล

Japan Heritage

ที่อยู่
เมืองนาริตะ 1 Narita
URL
Web Site
เวลาทำการ
ใช้สถานที่มากกว่าสามวันคือวันศุกร์
วันเสาร์และวันอาทิตย์ ซึ่งใกล้เคียง
ที่สุดกับวันที่ 7, 8และ9 กรกฎาคม
แนะนำ
เทศกาลนาริตะจิออนเป็นงานเทศกาล
ฤดูร้อนที่มีประวัติความเป็นมาประมาณ
300 ปี ซึ่งเฉลิมฉลองโดยชุมชนรอบๆ
เมืองนาริตะซานพร้อมกับ
นาริตะซาน จิออนไกย ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับการสวดมนต์เพื่อการเก็บเกี่ยวที่
อุดมสมบูรณ์ สันติภาพของประเทศ
และเป็นการขอความปรารถนาต่อ
ไดยนิชิ นิโอไรย เทพเจ้าซึ่งประดิษฐาน
อยู่ภายในศาลเจ้า ฮอนจิบุทสุ
(เอกลักษณ์เดิม) ของฟูโดะ ไมโยะ-โอะ
ซึ่งเป็นเทพเจ้าหลักของ
วัดนาริตะซาน ชิโช-จิ
ที่จอดรถ
ที่จอดรถฮิโรเอไกย ซุชิยะ
ที่จอดรถฮิโรเอไกย ทามาชิ
ที่จอดรถฮอนจิไกย ฮอนมาชิ

BACK TOP