เรื่องราวสำคัญของทางหลวง ซากูระ (ทางหลวงนาริตะ)
HOME > สถานที่ > เรื่องราวสำคัญของทางหลวง ซากูระ (ทางหลวงนาริตะ)

เรื่องราวสำคัญของทางหลวง ซากูระ (ทางหลวงนาริตะ)

เมืองซากุระ

ทางหลาวซากูระเคยเป็น
ทางหลวงที่สำคัญที่เชื่อมต่อ
ระหว่างเอโดะกับเมืองซากูระ
และเป็นที่รู้จักกันในชื่อ
ทางหลวงแห่งนาริตะ เนื่องมา
จากการใช้ในการเยี่ยมชมวัด
นาริตะซาน ชินโช-จิ หลากหลาย
เหตุการณ์สำคัญก็ยังคงเห็น
รอบๆทางหลวงนี้

มรดกทางวัฒนธรรม

Japan Heritage

ที่อยู่
เมืองซากุระ 1434 Ino

BACK TOP