เทศกาลเมืองซากูระ เมืองแห่งปราสาท
HOME > สถานที่ > เทศกาลเมืองซากูระ เมืองแห่งปราสาท

เทศกาลเมืองซากูระ เมืองแห่งปราสาท

เมืองซากุระ

เทศกาลนี้จัดขึ้นที่เมืองซากูระ
เมืองแห่งปราสาทตั้งแต่สมัย
เอโดะ ศาลเจ้าเคลื่อนที่ขนาด
ใหญ่และขบวนแห่รถต้นสาเก
อันศักดิ์สิทธิ์รวมทั้งเทศกาล
ดนตรีเป็นประเพณีที่สืบทอดจน
ถึงทุกวันนี้ เทศกาลดอกซากูระ
ร่วงปัจจุบันนี้จัดขึ้นในช่วงสาม
วัน ทุกวันศุกร์ที่สองของเดือน
ตุลาคมและต่อเนื่องถึง
วันเสาร์และวันอาทิตย์

เทศกาล

Japan Heritage

ที่อยู่
เมืองซากุระ 933-1 Kaburagimachi

BACK TOP